ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.Shopping-terapia.com
С разглеждането и/или използването на този уебсайт Вие се съгласявате без ограничения  с условията за ползване.Ако не сте съгласни с посочените условия,моля не използвайте услугите на този уебсайт.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Правила за ползване
Дефиниции
“Потребител” е всеки, който е заредил на компютър интернет страница с адрес http://shopping-terapia.com
„Стока / Стоки” са предлаганите чрез сайта стоки за продажба.
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани през сайта Shopping-terapia.com при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.
Продажбите на стоки през онлайн магазина Shopping-terapia.com се осъществяват от търговско дружество „Шопинг-Терапия” OOД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 201829881, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Христо Смирненски 2, наричано навсякъде за краткост „Търговец”.
Уебсайтът, с адрес http://shopping-terapia.com, наричан навсякъде за краткост „Сайт” и търговската марка SHOPPING-TERAPIA® са собственост на „Леон М” ООД, с ЕИК 175094445.

Преамбюл
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които  Shopping-terapia.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Shopping-terapia.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра  Shopping-terapia.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.
Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Shopping-terapia.com, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на  Shopping-terapia.com или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от  Shopping-terapia.com чрез Сайта.
Достъп до сайта
Каталоговата част на  Shopping-terapia.com  е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Shopping-terapia.com   от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.)

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. Shopping-terapia.com  не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.
На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.
Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 7 дни, считано от датата на доставката.
Според новия Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) - те неподлежат на такова връщане.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на пратката.
Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!


Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на Shopping-terapia.com .
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява  Shopping-terapia.com  и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
• Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  Shopping-terapia.com  Услуги;
• Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• Да уведомява незабавно Shopping-terapia.com . и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
• Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на Shopping-terapia.com
Shopping-terapia.com  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Shopping-terapia.com  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на  Shopping-terapia.com  или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Shopping-terapia.com , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
Shopping-terapia.com  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Shopping-terapia.com  , да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Shopping-terapia.com  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Shopping-terapia.com .
Shopping-terapia.com  може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Shopping-terapia.com  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Shopping-terapia.com  и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Shopping-terapia.com  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на  Shopping-terapia.com  във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Shopping-terapia.com .
Потребителят е длъжен да обезщети Shopping-terapia.com  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на Shopping-terapia.com , изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Shopping-terapia.com  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
Shopping-terapia.com  има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. = Shopping-terapia.com  няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
Shopping-terapia.com  има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Shopping-terapia.com , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@Shopping-terapia.com  . Shopping-terapia.com  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които  Shopping-terapia.com  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
Shopping-terapia.com  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Shopping-terapia.com  има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Shopping-terapia.com , като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  Shopping-terapia.com  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.